ตัวอย่างแผนการสอน

หน่วยการเรียนรู้ที่  6            ดาวฤกษ์

 

       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16  ผลของดาวยักษ์แดงต่อสิ่งมีชีวิต

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา   1  คาบ

­­­

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

ว 7.1 ม. 4-6/2 สืบค้นและอธิบายธรรมชาติและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญ­หา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนให­ญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ตัวชี้วัด

1. ว 8.1 ม.4-6/1 ตั้งคำถามที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์หรือความสนใจ หรือจากประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ที่สามารถทำการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้

2. ว 8.1 ม.4-6/2 สร้างสมมุติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ หรือสร้างแบบจำลอง หรือสร้างรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ

3. ว 8.1 ม.4-6/3 ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่ต้องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยอื่น ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และจำนวนครั้งของการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลที่มีความเชื่อมั่นอย่างเพียงพอ

4. ว 8.1 ม.4-6/4 เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกต การวัด การสำรวจตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้งทางกว้างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ

5. ว 8.1 ม.4-6/5 รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของข้อมูล

6. ว 8.1 ม.4-6/6 จัดกระทำข้อมูล โดยคำนึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกต้องและนำเสนอข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม

7. ว 8.1 ม.4-6/7 วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุป หรือสาระสำคัญ­ เพื่อตรวจสอบกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

8. ว 8.1 ม.4-6/8 พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผลการสำรวจตรวจสอบ โดยใช้หลักความคลาดเคลื่อนของการวัดและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการสำรวจตรวจสอบ

9. ว 8.1 ม.4-6/9 นำผลของการสำรวจตรวจสอบที่ได้ ทั้งวิธีการและองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างคำถามใหม่ นำไปใช้แก้ปัญ­หาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง

10. ว 8.1 ม.4-6/10 ตระหนักถึงความสำคัญ­ในการที่จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

การอธิบาย การลงความเห็น และการสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่นำเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง

11. ว 8.1 ม.4-6/11 บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยาน หลักฐานอ้างอิงหรือค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อหาหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิม

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มเติมหรือโต้แย้งจากเดิม

ซึ่งท้าทายให้มีการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง อันจะนำมาสู่การยอมรับเป็นความรู้ใหม่

12. ว 8.1 ม.4-6/12 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

       จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

1. กำหนดปั­ญหาของการทำกิจกรรมได้ (P)

2. ตั้งสมมุติฐานจากปัญ­หาที่กำหนดได้ (P)

3. ทำกิจกรรมและสรุปผลการทำกิจกรรมกี่ยวกับผลของดาวยักษ์แดงต่อสิ่งมีชีวิตได้ (P)

4. บอกความหมายของดาวยักษ์แดงได้ (K)

5. อธิบายผลของดาวยักษ์แดงต่อสิ่งมีชีวิตได้ (K)

6. ระบุขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของดาวยักษ์แดง จนกระทั่งเป็นดาวแคระดำได้ (K)

7. แสดงความเป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A)

        สาระสำคัญ (คำชี้แจง)

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายของดาวยักษ์แดง ผลของดาวยักษ์แดงต่อสิ่งมีชีวิต ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของดาวยักษ์แดงจนกระทั่งเป็นดาวแคระดำ โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E และใช้วิธีการประเมินการเรียนรู้แบบการประเมินพฤติกรรมการทำกิจกรรม

สาระการเรียนรู้

1. ความรู้

ดาวยักษ์แดง คือ ดวงอาทิตย์สีแดงที่มีขนาดใหญ­่มาก ปล่อยพลังงานในอัตราสูงมาก

มีช่วงชีวิตค่อนข้างสั้น ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของดาวยักษ์แดงเป็นดาวแคระดำ การเกิด

เทอร์มอนิวเคลียร์ทำให้ดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ­่ขึ้นเป็น 100 เท่าของขนาดปัจจุบัน ผิวด้านนอก อุณหภูมิลดลง ดวงอาทิตย์เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดง ไม่โดยเกิดปฏิกิริยาเทอร์มอนิวเคลียร์อีกต่อไป กลายเป็นดาวแคระขาวมีขนาดเท่าโลก ด้านนอกเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์ เคลื่อนห่างดาวแคระขาวออกไป และกระจายออกไปในอวกาศ ดาวแคระขาว ดาวแคระดำ ซึ่งเป็นก้อนมวลสารที่ไร้ชีวิต

2. ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด

–  ทักษะการอภิปราย

–  ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล

–  ทักษะการวาดภาพตามจินตนาการ

–  ทักษะการเขียนบรรยายภาพ

–  ทักษะการสรุป

–  ทักษะการทำกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

–  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

–  มีจิตวิทยาศาสตร์
4.  สมรรถนะ

–  ความสามารถในการสื่อสาร

–  ความสามารถในการใช้ความคิด

–  ความสามารถในการแก้ปัญหา

–  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

–  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

  ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding)

นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า ดาวยักษ์แดง คือ ดวงอาทิตย์สีแดงที่มีขนาดใหญ่­่มาก ปล่อยพลังงานในอัตราสูงมาก มีช่วงชีวิตค่อนข้างสั้น ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของดาวยักษ์แดง

เป็นดาวแคระดำ การเกิดเทอร์มอนิวเคลียร์ทำให้ดวงอาทิตย์มีขนาดให­ญ่ขึ้นเป็น 100 เท่าของขนาด-ปัจจุบัน ผิวด้านนอกอุณหภูมิลดลง ดวงอาทิตย์เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดง ไม่เกิดปฏิกิริยาเทอร์มอ-นิวเคลียร์อีกต่อไป กลายเป็นดาวแคระขาวมีขนาดเท่าโลก ด้านนอกเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์

เคลื่อนห่างดาวแคระขาวออกไป และกระจายออกไปในอวกาศ ดาวแคระขาวกลายเป็นดาวแคระดำ ซึ่งเป็นก้อนมวลสารที่ไร้ชีวิต และเชื่อมโยงความรู้ได้

ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)

โปสเตอร์แสดงผลของดาวยักษ์แดงต่อสิ่งมีชีวิต

   คำถามท้าทาย

1. ดาวยักษ์แดงคืออะไร

2. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของดาวยักษ์แดงจนกลายเป็นดาวแคระดำมีอะไรบ้าง

3. ถ้าในอีก 5,000 ล้านปี ดวงอาทิตย์กลายเป็นดาวยักษ์แดง จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกหรือไม่ อย่างไร

   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ (engagement)

1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนความรู้เดิมดังนี้

1.1 ดวงอาทิตย์คืออะไร (ดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยถึงปานกลางเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์อื่น ๆ และเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกที่สุด มีขนาดและความสุกสว่างปานกลาง)

1.2 ดวงอาทิตย์มีผลต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่ อย่างไร (มี ดวงอาทิตย์ให้พลังงานแสงและพลังงานความร้อนต่อโลก ทำให้สิ่งมีชีวิตบางชนิด สร้างอาหาร ให้ความอบอุ่นแก่สิ่งมีชีวิต)

1.3 ดวงอาทิตย์ช่วงใดเป็นดาวยักษ์แดง (ดวงอาทิตย์ที่มีสีแดง มีขนาดให­ญ่มาก)

1.4 นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ดาวยักษ์แดงคืออะไร (ดาวยักษ์แดง คือ ดวงอาทิตย์สีแดง

ที่มีขนาดให­ญ่มาก ปล่อยพลังงานในอัตราสูงมาก มีช่วงชีวิตค่อนข้างสั้น)

1.5 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของดาวยักษ์แดงจนกลายเป็นดาวแคระดำมีอะไรบ้าง

(ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของดาวยักษ์แดงเป็นดาวแคระดำ การเกิดเทอร์มอนิวเคลียร์ทำให้ดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่­่ขึ้นเป็น 100 เท่าของขนาดปัจจุบัน ผิวด้านนอกอุณหภูมิลดลง ดวงอาทิตย์เปลี่ยนสีเหลืองเป็นสีแดง ไม่เกิดปฏิกิริยาเทอร์มอนิวเคลียร์อีกต่อไป กลายเป็นดาวแคระขาวมีขนาดเท่าโลก ด้านนอกเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์ เคลื่อนห่างดาวแคระขาวออกไป และกระจายออกไปในอวกาศ ดาวแคระขาวกลายเป็นดาวแคระดำซึ่งเป็นก้อนมวลสารที่ไร้ชีวิต)

1.6 ถ้าในอีก 5,000 ล้านปี ดวงอาทิตย์กลายเป็นดาวยักษ์แดงจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกหรือไม่ อย่างไร (อาจทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เนื่องจากดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานในอัตราสูงมาก)

2. ครูทบทวนประสบการณ์เดิมของนักเรียนโดยให้นักเรียนเขียนคำตอบในกระดาษที่ครูเตรียมให้

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา (exploration)

1. ครูนำอภิปรายเกี่ยวกับดาวยักษ์แดง จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของดาวยักษ์แดง

2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6  คน ศึกษาวิธีการทำกิจกรรมที่ 6.1 เรื่อง ดาวยักษ์แดง ใน

ใบงานที่ 3/6

3. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นก่อนทำกิจกรรม โดยครูถามคำถามก่อนทำกิจกรรมโดยครูใช้คำถาม ดังนี้

3.1 ปั­ญหาของการทำกิจกรรมนี้คืออะไร (ดาวยักษ์แดงมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร)

3.2 นักเรียนคิดว่า ดาวยักษ์แดงมีผลต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่ อย่างไร (มีผลต่อสิ่งมีชีวิต

เพราะดาวยักษ์แดงจะมีขนาดให­ญ่มากและปล่อยพลังงานในอัตราสูงมาก ทำให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่บนโลกได้)

จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมในใบงานที่ 3/6

4. ให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนดในใบงานที่ 3/6 เรื่อง ดาวยักษ์แดง  และบันทึกผลการทำกิจกรรม

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป (explanation)

1. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมเรื่อง ผลของดาวยักษ์แดงต่อสิ่งมีชีวิต หน้าชั้นเรียน

2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรม โดยครูใช้คำถามหลังทำกิจกรรม จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้

2.1 นักเรียนคิดว่าอีกประมาณกี่ปีดวงอาทิตย์จะกลายเป็นดาวยักษ์แดง (ประมาณ 5,000 ล้านปี)

2.2 เมื่อดวงอาทิตย์เป็นดาวยักษ์แดงจะมีขนาดเป็นอย่างไร (ขนาดใหญ­่มาก)

2.3 ถ้าดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ­่ขึ้น มีผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไร (สิ่งมีชีวิตอาจ

ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เพราะโลกจะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่สูงมาก)

2.4 นักวิทยาศาสตร์คาดคะเนว่า อีกประมาณ 5,000 ล้านปี ดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่­่สีแดง

จะหดตัวเล็กลงกลายเป็นดาวแคระขาวมีขนาดเท่าโลก นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร

(ตามประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตามเหตุผลประกอบ)

2.5      จงสรุปผลการทำกิจกรรม (ดาวยักษ์แดง คือ ดวงอาทิตย์สีแดงที่มีขนาดให­ญ่มาก   

ปล่อยพลังงานในอัตราสูงมาก มีช่วงชีวิตค่อนข้างสั้น และถ้าดวงอาทิตย์ในปัจจุบัน กลายเป็น

ดาวยักษ์แดง จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกอาจไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้)

จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามหลังทำกิจกรรมในใบงานที่ 3/6

3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรมเกี่ยวกับผลของดาวยักษ์แดงต่อสิ่งมีชีวิตให้ได้ประเด็นตามจุดประสงค์การเรียนรู้

4. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของดาวยักษ์แดง จนกระทั่งเป็นดาวแคระดำ

จากนั้นให้นักเรียนเขียนเป็น flow chart ให้ได้ลักษณะดังนี้

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์เป็นดาวแคระดำ

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (elaboration)

ให้นักเรียนเขียนโปสเตอร์แสดงผลของดาวยักษ์แดงต่อสิ่งมีชีวิต

ขั้นที่ 5 ประเมิน (evaluation)

ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้ สังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรม การตอบคำถามในชั้นเรียน และประเมินโปสเตอร์

    การจัดบรรยากาศเชิงบวก

ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยไม่ต้องกังวลว่าถูกหรือผิด และช่วยกันปรับปรุงแก้ไขได้ ควรให้โอกาสนักเรียนได้นำเสนอผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ต่อนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ และเกิดการอภิปรายระหว่างกลุ่ม

         สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1.  ใบงานที่ 3/6  เรื่อง ดาวยักษ์แดง

2.  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกชั้นเรียน

แบบประเมินการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการจัดกระทำและนำเสนอโปสเตอร์

 เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน
3(8-10 คะแนน) 2(5-7 คะแนน) 1(ต่ำกว่า 5 คะแนน)
การจัดกระทำและนำเสนอโปสเตอร์  รวบรวมข้อมูลและจัดโปสเตอร์ได้สัมพันธ์กัน และถูกต้องตามหัวข้อเรื่องที่กำหนด มีความสวยงามมีความคิดสร้างสรรค์

และมีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวม มีการนำวัสดุทางธรรมชาติในท้องถิ่นมาประยุกต์

 

รวบรวมข้อมูลและจัดโปสเตอร์ได้ มีการนำเสนอข้อมูลให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับหัวข้อเรื่องที่กำหนด มีจินตนาการมีผู้แนะนำในการนำวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นมาประยุกต์บ้าง

 

รวบรวมข้อมูล และนำมาจัดโปสเตอร์ได้ แต่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องที่กำหนดต้องมีผู้แนะนำตลอดเวลา

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการปฏิบัติการทำกิจกรรม

ของนักเรียน

 เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน
3(8-10 คะแนน) 2(5-7 คะแนน) 1(ต่ำกว่า 5 คะแนน)
1. การทำกิจกรรมตามแผนที่กำหนด ทำกิจกรรมตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ทำกิจกรรมตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยครูเป็นผู้แนะนำในบางส่วน มีการปรับปรุงแก้ไขบ้าง ทำกิจกรรมไม่ถูกต้องตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้หรือดำเนินการข้ามขั้นตอนที่กำหนดไว้  ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
2. การใช้อุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือ ใช้อุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือในการทำกิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องตามหลักการปฏิบัติ ใช้อุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือในการทำกิจกรรมอย่างถูกต้องตามหลักการปฏิบัติ แต่ไม่คล่องแคล่ว ใช้อุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือไม่ถูกต้อง
3. การบันทึกผลการทำกิจกรรม บันทึกผลเป็นระยะอย่างถูกต้อง มีระเบียบ และเป็นไปตามการทำกิจกรรม บันทึกผลเป็นระยะ ไม่ระบุหน่วย   ไม่เป็นระเบียบและเป็นไปตามการทำกิจกรรม บันทึกผลไม่ครบ ไม่มีการระบุหน่วย และไม่เป็นไปตามการทำกิจกรรม
4. การจัดกระทำข้อมูลและการนำเสนอ จัดกระทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำเสนอด้วยแบบต่าง ๆ  อย่างชัดเจน ถูกต้อง จัดกระทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำเสนอด้วยแบบต่าง ๆแต่ยังไม่ถูกต้อง จัดกระทำข้อมูลอย่างไม่เป็นระบบและมีการนำเสนอไม่สื่อความหมายและไม่ชัดเจน
5. การสรุปผลการทำกิจกรรม สรุปผลการทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมข้อมูลจากการวิเคราะห์ทั้งหมด สรุปผลการทำกิจกรรมได้ถูกต้อง แต่ยังไม่ครอบคลุมข้อมูลจากการวิเคราะห์ทั้งหมด สรุปผลการทำกิจกรรมได้ตามความคิดเห็น โดยไม่ใช้ข้อมูลจากการทำกิจกรรม
6. การดูแลและการเก็บอุปกรณ์และ/

หรือเครื่องมือ

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือในการทำกิจกรรม และมีการทำความสะอาด และเก็บอย่างถูกต้องตามหลักการ ดูแลอุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือในการทำกิจกรรมและมีการทำความสะอาด แต่เก็บไม่ถูกต้อง ไม่ดูแลอุปกรณ์และ/หรือเครื่องมือในการทำกิจกรรมและไม่สนใจทำความสะอาดรวมทั้งเก็บไม่ถูกต้อง

 

 

      บันทึกหลังการสอน

ผลการจัดการเรียนการสอน

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ปัญหา/อุปสรรค

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ แนวทางแก้ไข

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ลงชื่อ__________________________(ผู้บันทึก)

(__________________________)

ใบงานที่ 3/6   เรื่อง  ดาวยักษ์แดง

 

 

 

 

คำชี้แจง    ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้

1.  อ่านวิธีทำกิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ

2.  ตอบคำถามก่อนทำกิจกรรม

3.  ทำกิจกรรมและบันทึกผล

4.  ตอบคำถามหลังทำกิจกรรม

วิธีทำ

1.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ของเราบ้าง

ถ้าดวงอาทิตย์เป็นดาวยักษ์แดง

2.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพตามจินตนาการ และเขียนบรรยายภาพที่วาด จากนั้นนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน

ปัญหา

1. ปั­ญหาของการทำกิจกรรมนี้คืออะไร

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

สมมุติฐาน

2.  นักเรียนคิดว่าดาวยักษ์แดงมีผลต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่ อย่างไร

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

แปลความหมายและสรุปผล

1.  นักเรียนคิดว่าอีกประมาณกี่ปีดวงอาทิตย์จะกลายเป็นดาวยักษ์แดง

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2.  เมื่อดวงอาทิตย์เป็นดาวยักษ์แดงจะมีขนาดเป็นอย่างไร

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3.  ถ้าดวงอาทิตย์มีขนาดให­ญ่ขึ้น มีผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไร

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4.  นักวิทยาศาสตร์คาดคะเนว่า อีกประมาณ 5,000 ล้านปี ดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่­่สีแดงจะหดตัว

เล็กลงกลายเป็นดาวแคระขาวมีขนาดเท่าโลก นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5.  จงสรุปผลการทำกิจกรรม

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: